جدول آنالیز فولاد های پر کاربرد
جدول فولاد های پر مصرف در صنعت


فولادهاي قابل عمليات حرارتي
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Cr+Mo+Ni  Max 0.630           0/4   0/1   0/4 0/5 0/8   0/4 0/32 0/39 CK35 1/1181 1
Cr+Mo+Ni  Max 0.630           0/4   0/1   0/4 0/5 0/8   0/4 0/42 0/5 C45 1/0503 2
Cr+Mo+Ni  Max 0.630           0/4   0/1   0/4 0/5 0/8   0/4 0/42 0/5 CK45 1/1191 3
Cr+Mo+Ni  Max 0.630           0/4   0/1   0/4 0/6 0/9   0/4 0/57 0/65 CK60 1/1221 4
              0/4   0/1   0/4 0/6 0/9 0/15 0/35 0/7 0/8 CK70 1/1248 5
                                  0/35 C21-A105 1/0432 6
                        0/8 1/1 0/25 0/5 0/36 0/44 40MN 1/1157 7
      1/122                 0/9 1/2   0/4 0/32 0/4 35MN 1/0561 8
                          1/6   0/55   0/2 ST52 1/0570 9
                    0/9 1/2 0/6 0/9   0/4 0/3 0/37 34CR4 1/7033 9
                    0/9 1/2 0/6 0/9   0/4 0/34 0/41 37CR4 1/7034 10
                    0/9 1/2 0/6 0/9   0/4 0/38 0/45 41CR4 1/7035 11
فولادهاي
ساختماني آلياژي
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
0/9 1/2 0/15 0/3 0/9 1/2 0/5 0/8 0/4 0/32 0/4    36CRNIMO4 1/6511 1
            1/8 2/2 0/3 0/5 1/8 2/2 0/3 0/6   0/4 0/26 0/34 30CRNIMO8 1/6580 2
            1/3 1/7 0/15 0/3 1/3 1/7 0/5 0/8   0/4 0/3 0/38 34CRNIMO6 1/6582 3
                0/15 0/3 0/9 1/2 0/6 0/9   0/4 0/22 0/29 25CRMO4 1/7218 5
                0/15 0/3 0/9 1/2 0/6 0/9   0/4 0/38 0/45 42CRMO4 1/7225 6
                0/15 0/3 0/9 1/2 0/5 0/8   0/4 0/46 0/54 50CRMO4 1/7228 7
            1/4 1/7 0/2 0/3 0/9 1/4 0/5 0/7 0/15 0/35 0/35 0/45 40NICRMO6 1/6565 8
                0/15 0/3 0/9 1/2 0/6 0/9   0/4 0/3 0/37 34CRMO4 1/7220 9
فولادهاي
نيترات
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
AL-0.80/1.10                 1/2 1/5 0/6 0/9 0/15 0/35 0/3 0/37 34CRAL6 1/8504 1
AL-0.80/1.10             0/2 0/35 1/5 1/8 0/4 0/7   0/4 0/38 0/45 41CRALMO7 1/8509 2
        0/1 0/2     0/15 0/25 2/3 2/7 0/4 0/7   0/4 0/27 0/34 31CRMOV9 1/8519 3
فولادهاي
ابزاري سرد
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
  0/6 0/8             11 12 0/15 0/45 0/1 0/4 1/9 2/2 X210CR12 1/2080 1
                    11 12 0/15 0/45 0/1 0/4 2 2/25 X210CRW12 1/2436 2
        0/9 1/1     0/6 0/8 11 12 0/15 0/45 0/1 0/4 1/5 1/6 X155CRVMO121 1/2379 3
    0/4 0/5 0/1 0/5     0/5 0/7 11 12 0/2 0/4 0/25 0/4 1/55 1/75 X165CRMOV12 1/2601 4
    0/5 0/7 0/05 0/15         0/5 0/7 1 1/2 0/15 0/35 0/9 1/05 100MNCRW4 1/2510 5
    1/8 2/1 0/15 0/2         0/9 1/2 0/2 0/4 0/8 1/1 0/4 0/5 45WCR7 1/2542 6
    1/8 2/1 0/1 0/2         0/9 1/2 0/154 0/45 0/5 0/7 0/55 0/65 60WCRV7 1/2550 7
        0/05 0/15         0/2 0/5 1/9 2/1 0/1 0/4 0/85 0/95 90MNCRV8 1/2842 8
        0/07 0/12         0/5 0/8 0/2 0/4 0/15 0/3 1/1 1/25 115CRV3 1/2210 9
    1 1/3             0/9 1/1 0/8 1/1 0/1 0/4 1 1/1 105WCR6 1/2419 10
فولادهاي
ابزاري گرم کار
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
        0/25 0/5     1/1 1/4 4/8 5/5 0/3 0/5 0/9 1/2 0/36 0/42 X38CRMOV51 1/2343 1
        0/9 1/1     1/2 1/5 4/8 5/5 0/3 0/5 0/9 1/2 0/37 0/43 X40CRMOV51 1/2344 2
    4 4/5 0/5 0/7         2/2 2/5 0/2 0/4 0/15 0/3 0/25 0/35 X30WCRV53 1/2567 3
    8 9 0/3 0/4         2/5 2/8 0/2 0/4 0/15 0/3 0/25 0/35 X30WCRV93 1/2581 4
    1/2 1/4 0/15 0/4     1/3 1/6 5 5/6 0/3 0/6 0/9 1/2 0/32 0/4 X37CRMOW51 1/2606 5
        0/07 0/12 1/5 1/8 0/25 0/35 0/6 0/8 0/65 0/95 0/1 0/4 0/5 0/6 55NICRMOV6 1/2713 6
        0/07 0/12     0/45 0/55 1 1/2 0/65 0/95 0/1 0/4 0/5 0/6 56NICRMOV7 1/2714 7
        0/4 0/7     2/7 3/3 4/7 5/2 0/3 0/6 0/3 0/5 0/35 0/4 X38CRMOV 53 1/2367 8
        0/4 0/7     2/6 3 2/7 3/2 0/15 0/45 0/1 0/4 0/28 0/35 X32CRMOV33 1/2365 9
فولاد
های فنر
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
        0/1 0/25         0/9 1/2 0/7 1/1   0/4 0/47 0/55        50CRV4 1/8159 1
                    0/7 1 0/7 1/1 0/25 0/5 0/52 0/59      55CR3 1/7176 2
        0/08 0/15     0/15 0/25 0/9 1/2 0/7 1/1 0/15 0/4 0/48 0/56 51CRMOV4 1/7701 3
AL -0.015     0/25 0/35     0/5 0/65 0/9 1/2 0/45 0/85 _ 0/4 0/36 44 40CRMOV4-6 1/7711 4
                    0/2 0/4 0/7 1 1/5 1/8 0/6 0/68 65SICR7 1/7107 5
فولاد
های بلبرینگی
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
                    1/35 1/65 0/25 0/45 0/15 0/35 0/9 1/05 100CR6 1/3505 1
                    1/4 1/65 1 1/2 0/5 0/7 0/9 1/05  100CRMN6 1/3520 2
        0/05 0/15     0/2 0/35 1/6 1/9 0/3 0/45 0/15 0/35 0/83 0/9 86CRMOV7 1/2327 3
                0/2 0/35 1/6 1/9 0/2 0/4 0/2 0/4 0/8 0/9   85CRMO7 1/2304 4
                    0/55 0/7 0/75 0/9 0/2 0/3 0/35 0/7 70CR2 1/2007 5
                    1/3 1/5 0/5 0/7 0/15 0/3 1/4 1/6 145CR6 1/2063 6
فولاد
های قالب پلاستيک
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
                0/2 0/35 1/6 1/9 0/2 0/4 0/2 0/4 0/8 0/9 40CRMNMOS86 1/2312 1
                0/15 0/25 1/8 2/1 1/3 1/6 0/2 0/4 0/35 0/45 40CRMNMO7 1/2311 2
            _ 1 1 1/3 15 17 _ 1 _ 1 0/33 0/43 X36CRMO17 1/2316 3
      فولاد های سمانتسیون
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
            3 3/5     0/6 0/9 0/4 0/7   0/4 0/14 0/2 15NICR13 1/5752 1
            1/4 1/7     1/4 1/7 0/4 0/6 0/15 0/4 0/12 0/17 15CRNI6 1/5919 2
            1/8 2/1     1/8 2/1 0/4 0/6 0/15 0/4 0/15 0/2 18CRNI8 1/5920 3
                    0/8 1/1 1 1/3   0/4 0/14 0/19 16MNCR5 1/7131 4
                    1 1/3 1/1 1/4   0/4 0/17 0/22 20MNCR5 1/7147 5
          0/02   0/3 0/4 0/6 0/7 1/15 0/4 1   0/35 0/08 0/18 13CRMO4-5 1/7335 6
        0/25 0/35   0/6 1 1/2 1/2 1/5 0/3 0/6 0/3 0/6 0/17 0/25 21CRMOV5-11 1/8070 7
            0/4 0/7 0/15 0/25 0/35 0/7 0/65 0/95   0/4 0/17 0/23 20NICRMO2-2 1/6523 8
            1/4 1/7 0/25 0/35 1/5 1/8 0/5 0/9   0/4 0/15 0/21 18CRNIMO7-6 1/6587 9
S 0.02 0.04                 1 1/3 1/1 1/4   0/4 0/17 0/22 20MNCRS5 1/7149 10
فولادهاي
ضد زنگ استيل
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
            8 10/5     12 14   1/5   1 0/16 0/25 X20CR13 1/4021 1
                    17 19   2   1   0/07 X5CRNI18-10 1/4301 2
            10 13 2 13 16/5 18/5   2   1   0/07 X5CRNIMO 17-12-2 1/4401 3
TI
0.70
          9 12     17 19   2   1   0/08 X6CRNITI 18 10 1/4541 4
فولادهاي
خوش تراش اتومات
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
S 0.24 0.32                     0/9 1/3   0/05   0/14 9SMN28 1/0715 1
                          1/3   0/05   0/14 9SMNPB28 1/0718 2