فولاد های گرم کار

خرید و فروش فولاد آلیاژی ابزاری گرمکار

خرید و فروش فولادهای ابزاری گرمکار

 

این دسته از فولاد های آلیاژی مقاومت و سختی خود را در حرارت نسبتا زیاد به خوبی حفظ می نماید.فولادگرمکارجهت ساخت قالب های تزریقی فلزات مناسب است

کاربرد این دسته از آلیاژهای فولاد جهت ساخت انواع قالب های دایکست و آلومینیوم و اکستروژن ( 8407 ) می باشد

(2367-2365-2344-2343-2567-2714-2713-2313)

دانیال استیل مسیر کوتاه برای خرید و فروش فولاد های آلیاژی آماده مشاوره، اعلام قیمت روز و تامین انواع فولاد های ابزاری گرم کار می باشد.

جدول فولادهای ابزاری گرم کار

غيره%W%V%NI%MO%CR%MN%SI%Cمشخصات فولادشماره استانداردردیف
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
0.250.51.11.44.85.50.30.50.91.20.360.42X38CRMOV511.23431
0.91.11.21.54.85.50.30.50.91.20.370.43X40CRMOV511.23442
44.50.50.72.22.50.20.40.150.30.250.35X30WCRV531.25673
890.30.42.52.80.20.40.150.30.250.35X30WCRV931.25814
1.21.40.150.41.31.655.60.30.60.91.20.320.4X37CRMOW511.26065
0.070.121.51.80.250.350.60.80.650.950.10.40.50.655NICRMOV61.27136
0.070.120.450.5511.20.650.950.10.40.50.656NICRMOV71.27147
0.40.72.73.34.75.20.30.60.30.50.350.4X38CRMOV 531.23678
0.40.72.632.73.20.150.450.10.40.280.35X32CRMOV331.23659
danielsteel.ir
خرید و فروش فولاد های ابزاری گرم کار